Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Τροποποίηση των άρθρων 9 και 10 του Ν. 3686/2008 - Βαθμολογική εξέλιξη Αστυφυλάκων(Α.Υ) ανακριτικών υπαλλήλων
ΠΡΟΣ :
Πρόεδρο Ε.Γ  Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο
ΚΟΙΝ:
Μέλη Ε.Α.Υ.Κ


κ. Πρόεδρε,
        Σε συνέχεια ανωτέρου (α΄) σχετικού, που αφορά το αντικείμενο του θέματος, και στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση της άρσεως των αδικιών του βαθμολογίου, ειδικά για τους συναδέλφους που εισήχθησαν στην ΕΛ.ΑΣ. με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, σας υποβάλλουμε ακόμη μια πρόταση επί του θέματος.

Συγκεκριμένα:

Α)    Προκειμένου να εφαρμοστεί η νομοθεσία που αφορά στην αντιστοίχηση της Σχολής Αστυφυλάκων ως επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 25 παρ. 4 του Ν. 4058/2012), και να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση (ως προς την ιεραρχική εξέλιξη) με τους υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που προέρχονται από παραγωγικές σχολές και να αρθεί το άδικο που έχει παρατηρηθεί μεταξύ αστυφυλάκων ανακριτικών και μη ανακριτικών υπαλλήλων, όπου ο «διατάσων» γίνεται «διατασσόμενος», προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3686/2008 ως ακολούθως:


 «Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του ν. 2226/1994 προάγονται στο βαθμό του υπαρχιφύλακα, αρχιφύλακα και ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση 10, 13 και 18 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα»

Β)  Σύμφωνα με την πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία αφορά στην ίδια αντιμετώπιση όμοιων περιπτώσεων (Συνταγματική επιταγή) και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3205/2003, όπου οι κάτοχοι πτυχίου μετατάσσονται στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ως προς τις μισθολογικές απολαβές που λαμβάνουν, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 3 άρθρου 9 Ν. 3686/2008 ως ακολούθως: 

«Οι υπαρχιφύλακες, αρχιφύλακες και ανθυπαστυνόμοι της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν οργανική θέση αστυφύλακα ….....  καθήκοντα του βαθμού τους. Κατ’ εξαίρεση οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες και οι αρχιφύλακες της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3686/2008, που κατέχουν πτυχίο οποιουδήποτε ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή οποιουδήποτε ισότιμου προς αυτά προάγονται χωρίς εξετάσεις, καθ’ υπέρβαση του καθοριζόμενου κάθε φορά αριθμού προακτέων στο βαθμό του αρχιφύλακα»

Γ) Επίσης, προτείνεται [βλε. (α΄) σχετικό]με βάση τον ανωτέρω ισχυρισμό, να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Ν. 3686/2008 ως ακολούθως: 

«Οι αρχιφύλακες της προηγούμενης παραγράφου προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους. Κατ’ εξαίρεση οι αρχιφύλακες της παραγράφου 1 και οι αρχιφύλακες που προέρχονται από αστυφύλακες του Ν. 2226/94, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) και τρία (3) έτη στο βαθμό, αντίστοιχα και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα»