Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου των Αρχιφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων (με τα χρόνια υπηρεσίας) που κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


Ερμούπολη , 28-03-2017
Αριθ. Πρωτ. : 87/3/17

ΠΡΟΣ :
Πρόεδρο Ε.Γ  Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο
ΚΟΙΝ:
Μέλη Ε.Α.Υ.Κ

κ. Πρόεδρε,

Στα πλαίσια του διαλόγου, που έχει ξεκινήσει, για την διόρθωση των στρεβλώσεων που υπάρχουν στο βαθμολόγιο των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία, η Ένωσή μας, πέραν των ήδη γνωστών, σε εσάς, θεμάτων, που  επεξεργάζεστε, με την σχετική Επιτροπή, που έχει συσταθεί στο Α.Ε.Α. και στην οποία συμμετέχετε, προτείνουμε να συζητηθεί μια ακόμη αδικία που αφορά στους συναδέλφους μας, Αστ/κες – Υπαρχ/κες – Αρχ/κες, ανακριτικούς υπαλλήλους άνευ προαγωγικών εξετάσεων, και συγκεκριμένα:

Στο Άρθρο 9 του Ν.3686/2008 «Εξέλιξη αστυφυλάκων ανακριτικών υπάλληλων του ν.2226/1994» στη παράγραφο 1  ορίζεται ότι : «Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του ν. 2226/ 1994 (ΦΕΚ 122/Α') προάγονται στο βαθμό του υπαρχιφύλακα, αρχιφύλακα και ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση 10, 15 και 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα.»

             Στο Άρθρο 10 του Ν.3686/2008  « Προαγωγικές εξετάσεις αστυφυλάκων-υπαρχιφυλάκων-αρχιφυλάκων» ορίζεται ότι:

 «1.Οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες και οι αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα δύνανται να προάγονται στο βαθμό του αρχιφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 82/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι αρχιφύλακες της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις και ασκούν καθήκοντα του βαθμού τους.

2.Οι αρχιφύλακες της προηγούμενης παραγράφου προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους. Κατ’ εξαίρεση οι αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) και τρία (3) έτη στο βαθμό, αντίστοιχα, και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα.»

Από την μελέτη των ανωτέρω άρθρων του νόμου βλέπουμε ότι για την προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ισχύουν δυο μέτρα και δυο σταθμά για τους Αρχιφύλακες κατόχους πτυχίων.

Συγκεκριμένα:

α)  Για τους Αρχιφύλακες που προήχθησαν με εξετάσεις δίνεται το δικαίωμα να κάνουν χρήση του πτυχίου που κατέχουν και να προαχθούν σε διάστημα δύο(2) ή τριών(3) ετών, ανάλογα με τον αποκτηθέντα τίτλο σπουδών.

β)  Για τους Αρχιφύλακες που προήχθησαν με τα χρόνια υπηρεσίας [δεκαπέντε(15) έτη πραγματικής υπηρεσίας] δεν δίνεται  το ίδιο δικαίωμα και πρέπει να περιμένουν άλλα δέκα(10) έτη για την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.

Για λόγους ισονομίας-δικαιοσύνης, προτείνουμε όπως στο Άρθρο 9 παράγραφο 1 προστεθεί « Κατ΄ εξαίρεση οι Αρχιφύλακες (ανακριτικοί υπάλληλοι με τα χρόνια υπηρεσίας) πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώσουν τουλάχιστον δυο(2) και τρία(3) έτη στο βαθμό αντίστοιχα».