Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Αιτήματα διαγραφής Αστυνομικού προσωπικού από το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)Απεστάλη σήμερα 21-2-2017 η υπ’ αριθμ. 1761/17/364493 από Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού-Τμήμα Μισθολογίου Ένστολου Προσωπικού σχετικά με αίτημα διαγραφής από το πρώην Τ.Π.Δ.Υ.

  Σας την κοινοποιούμε για την ενημέρωσή σας.