Ταμείο Αλληλοβοηθείας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

"Ο  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Άρθρο 1ο
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1) Στο επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία } ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ~ , που ιδρύθηκε και λειτουργεί νόμιμα, συστήνεται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 παρ. 9 του Καταστατικού, Ταμείο Αλληλοβοηθείας.
2) Έδρα του Ταμείου Αλληλοβοηθείας είναι η Ερμούπολη.
3) Η σφραγίδα του Ταμείου είναι κυκλική. Στο κέντρο απεικονίζεται ο Άγιος Παντελεήμων και αναγράφεται το έτος ιδρύσεως ενώ  περιμετρικά αναγράφεται -ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ- ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Άρθρο 2ο
 
ΒΙΒΛΙΑ
Α) Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:
1) Βιβλίο Συνεδριάσεων του Δ.Σ.
2) Βιβλίο Ταμείου Εσόδων- Εξόδων.
3) Βιβλιάριο καταθέσεων-αναλήψεων.
4) Οποιοδήποτε άλλο αναγκαίο κατά την κρίση του Δ.Σ. έγγραφο ή βιβλίο.
Β) Τα ανωτέρω βιβλία φυλλομετρούνται και θεωρούνται.
Γ) Τα βιβλία ελέγχονται από την Ε.Ε. της Ένωσης.
Δ) Το βιβλιάριο καταθέσεων-αναλήψεων αφορά ειδικό κοινό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία του Δ.Σ. του Ταμείου.

Άρθρο 3ο
 
ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του Ταμείου είναι:
1) Η κάλυψη νομικής προστασίας των μελών της Ένωσης.
2) Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων μελών της Ένωσης.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.

Άρθρο 4ο
 
ΜΕΛΗ
1. Μέλη του Ταμείου είναι υποχρεωτικά τα τακτικά μέλη της Ένωσης.
2. Τα μέλη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας διαγράφονται αυτοδίκαια με την διαγραφή τους από την Ένωση, λόγω μετάθεσης, απόλυσης, αίτησης ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Ένωσης τελεσίδικα.
3. Παρακρατηθείσες συνδρομές δεν μεταφέρονται σε άλλη Ένωση (π.χ. λόγω μετάθεσης) ούτε επιστρέφονται.

Άρθρο 5ο
 
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Πόροι του Ταμείου είναι:
1) Η παρακράτηση ποσοστού 20% εκ της μηνιαίας συνδρομής κάθε μέλους που περιέρχεται στην Ένωση.
2) Οι έκτακτες εισφορές μελών.
3) Οι επώνυμες εισφορές δωρητών ή συνδρομητών, εξαιρουμένων των πολιτικών κομμάτων.
4) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης.
5) Τα εισοδήματα από διάφορες εκδηλώσεις.
 
Άρθρο 6ο
 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
1.  Κάθε μέλος του Ταμείου είναι υποχρεωμένο να  καταβάλει ποσοστό 20%  από την αποδοθείσα μηνιαία συνδρομή στην Ένωση. Ειδικότερα  η εν λόγω συνδρομή παρακρατείται κάθε τρίμηνο από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. μέσω της Διαχείρισης Χρηματικού. Ακολούθως  αποδίδεται στην  Ένωση ευθύς αμέσως με την παραλαβή του τριμηνιαίου εκκαθαριστικού από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. και στην συνέχεια από το εναπομείναν χρηματικό ποσό αφαιρείται το 20% για το  Ταμείο Αλληλοβοηθείας.
2. Για την αντιμετώπιση όλως εκτάκτων περιστατικών ή για την αντιμετώπιση ρευστότητας του Ταμείου λόγω εξάντλησης των αποθεματικών του, με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, μπορεί να επιβληθεί έκτακτη κράτηση στα μέλη ή να αυξηθεί το ποσοστό το  οποίο θα παρακρατείται από την μηνιαία συνδρομή τους.
3. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται χρήματα του Ταμείου Αλληλοβοηθείας να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη άλλων αναγκών της Ένωσης.

Άρθρο 7ο
 
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων το οποίο αποφασίζει ποίοι θα εκτελούν χρέη Ταμία και Γεν. Γραμματέα για λογαριασμό του Ταμείου.

Άρθρο 8ο
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Ö ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ.
1. Στα μέλη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας παρέχεται νομική κάλυψη για παραπομπή τους ως κατηγορουμένων στα πειθαρχικά συμβούλια ή τα ποινικά, διοικητικά, αστικά δικαστήρια μόνο εφόσον το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται τελέσθηκε κατά ή εξαιτίας της υπηρεσίας και έχει άμεση σχέση με την υπηρεσία και τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως ακολούθως:
α) Για τα Πειθαρχικά Συμβούλια Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού (Πρωτοβάθμιο- Δευτεροβάθμιο) μέχρι 150 ευρώ για το καθένα, όταν ο Νομικός είναι της επιλογής του ενδιαφερομένου.
β) Για τα Ποινικά Δικαστήρια Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού (Πταισματοδικείο- Πρωτοδικείο) ή (Πρωτοδικείο- Εφετείο) το αντίστοιχο παράβολο.
Μέλος που παραπέμπεται και στα Πειθαρχικά Συμβούλια και στα Ποινικά Δικαστήρια δικαιούται Νομική κάλυψη και στα δύο.
2. Παρέχεται νομική συμβουλή ή γνωμοδότηση από τον Νομικό Σύμβουλο της Ένωσης - εφόσον διαθέτει- επί υποθέσεων και ζητημάτων που άπτονται άμεσα με τον κύκλο των υπηρεσιακών καθηκόντων των μελών.
3. Το κάθε μέλος υποχρεούται προ 20ημέρου να προσκομίσει σ’ ένα από τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου ακριβές αντίγραφο της σχετικής κλήσης προκειμένου το Δ.Σ. να εξετάσει αν η υπόθεσή του εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και να του γνωστοποιήσει την απόφαση εντός πενθημέρου, προσδιορίζοντας και το ύψος της κάλυψης.
4. Όταν της υπόθεσης επιλαμβάνεται ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης- εφόσον διαθέτει- τα μέλη  έχουν πλήρη νομική κάλυψη μέχρι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
5. Η νομική κάλυψη ισχύει και όταν ο ενδιαφερόμενος μετατεθεί ή συνταξιοδοτηθεί, εφόσον η πράξη τελέσθηκε σε χρόνο που αυτός ήταν μέλος της Ένωσης ή σε ενέργεια, ανάλογα.
Ö ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ.
1. Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας χορηγεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση εξαιτίας οικονομικής ένδειας που περιήλθε
α) το μέλος λόγω αντιμετώπισης βαριάς ή ανίατης βλάβης της υγείας του ιδίου είτε από ατύχημα, είτε από ασθένεια που χρήζει χειρουργική επέμβαση στο εσωτερικό ή εξωτερικό
β) η οικογένεια του μέλους (σύζυγος- τέκνα) σε περίπτωση θανάτου του.
F Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για την περίπτωση (1α) ανέρχεται στο χρηματικό ποσό μέχρι 1.500,00 ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα της νόσου.
F Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για την περίπτωση (1β) ανέρχεται στο χρηματικό ποσό μέχρι 900,00 ευρώ.
2. Το κάθε μέλος υποχρεούται μετά την ίαση ή προ αυτής εφόσον η ασθένεια είναι μακροχρόνια (και πάντως όχι προ δύο μηνών για την τελευταία περίπτωση) να ζητήσει με αίτησή του δικαιούμενου οικονομική ενίσχυση προσκομίζοντας επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών αποδείξεων Νοσοκομείου ή Κλινικής.

Άρθρο 9ο
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. από την Γ.Σ. της Ένωσης.
 Άρθρο 10ο


ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

Το Ταμείο διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών της Ένωσης και η τυχόν υπάρχουσα περιουσία περιέρχεται στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων  Κυκλάδων.

 Άρθρο 11ο


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων  Κυκλάδων μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.
2) Ως οικογένεια ή μέλη της οικογένειας, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, νοούνται ο/η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του/της μετόχου, εφόσον δε αυτοί λείπουν, οι γονείς του/της μετόχου.

 Άρθρο 12ο


ΙΣΧΥΣ
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την επομένη της έγκρισης από την Γ.Σ. των μελών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων  Κυκλάδων.