Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Τακτική Γενική Συνέλευση

ΘΕΜΑ: « Τακτική Γενική Συνέλευση »

1. Το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Κυκλαδων κατά την συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2017 μεταξύ άλλων αποφάσισε και την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης -σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού - με θέματα:
α) Διοικητικός Απολογισμός
β) Τρέχουσες εξελίξεις στον Κλάδο μας.
γ) Απολογισμός- Ισολογισμός- Προϋπολογισμός.
2.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο οίκημα της Δ.Α Κυκλάδων.
3.  Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνέλευση, συνέρχεται η δεύτερη χωρίς νέα πρόσκληση την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, ήτοι την 8η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα.
4.  Τα έξοδα των μετακινουμένων μελών από Υπηρεσίες εκτός Σύρου θα καλυφθούν από την Ένωση. Οι κ.κ. συνάδελφοι παρακαλούνται όπως ενημερώσουν έγκαιρα τον Γενικό Γραμματέα για την εξεύρεση καταλύματος.
5.  Οι κ. Διοικητές των Υπηρεσιών παρακαλούνται για κάθε δυνατή διευκόλυνση στα μέλη της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του Ν. 2265/94,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Οι Γραμματείς των Υπηρεσιών παρακαλούνται για την ανάρτηση της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων προς ενημέρωση των μελών της Ένωσης.