Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Π.Δ. 178/2014 (ΦΕΚ 281-τ.A/31-12-2014) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,
    Σας γνωρίζουμε ότι το Π.Δ. 178/2014 (ΦΕΚ 281-τ.A/31-12-2014) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»,μπορείτε να το διαβάσετε πατώντας ΕΔΩ



 Oι βασικές αλλαγές είναι οι εξής:
Α] Στο Επιτελείο των ΓΑΔΘ και ΓΑΔΑ:
αντί 7 Τμημάτων, θα υπάρχουν 5, τα οποία είναι τα Τμήματα:
1) Ένστολου Προσωπικού,
2) Πολιτικού Προσωπικού,
3) Διοικητικής Υποστήριξης,
4) Ασφαλείας και Αλλοδαπών και
5) Γενικής Αστυνόμευσης και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης.
B] Οι πρώην Αστυνομικές Δ/νσεις Νομών μετονομάζονται σε Δ/νσεις Αστυνομίας
και έχουν 3 Γραφεία:
1) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης,
2) Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης και
3) Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών.
Γ] Σε κάθε Επιτελείο των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων (ΓΕ.Π.Α.Δ.) λειτουργούν τα εξής Τμήματα:
1) Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης,
2) Τμήμα Γενικής Αστυνόμευση και Επιχειρήσεων,
3) Τμήμα Ασφάλειας και Αλλοδαπών,
4) Τμήμα Διοικητικών Εξετάσεων και
5) Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών (με εξαίρεση τη ΓΕ.Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας).


Άρθρο 60 του Π.Δ. 178/2014 “Αρμοδιότητες – καθήκοντα προσωπικού”
 1. Οι αξιωματικοί προγραμματίζουν, οργανώνουν και διευθύνουν τις εργασίες του τομέα ευθύνης τους και για το σκοπό αυτό υποκινούν, καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το προσωπικό και οργανώνουν τα μέσα, ώστε η εκτέλεση των εργασιών να είναι σύμφωνη με το σχεδιασμό και τους κανόνες και να εξυπηρετεί την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.
 2. Οι ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες εκτελούν τις εργασίες που προβλέπονται από τους οργανικούς νόμους και κανονισμούς ή από ειδικές διατάξεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ηγεσίας και τις οδηγίες και εντολές των προϊσταμένων τους. Επίσης, ασκούν καθήκοντα γενικού ανακριτικού υπαλλήλου, όπως ορίζεται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του  ν.2226/1994 (Α΄ 122). Οι ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες και υπαρχιφύλακες καθοδηγούν, συντονίζουν και εποπτεύουν το έργο των υφισταμένων τους και ασκούν καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2800/2000.
3. Το πολιτικό προσωπικό εκτελεί εργασίες διοικητικής υποστήριξης του έργου των Υπηρεσιών και καθήκοντα διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Υπηρεσίας Χωροφυλακής. Επιπλέον, οι πολιτικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου διοικητικού-οικονομικού ασκούν και καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2800/2000.
4. Οι συνοριακοί φύλακες εκτελούν τις εργασίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής των αστυνομικών Υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του ν.2622/1998 (Α΄ 138), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Οι ειδικοί φρουροί, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του  ν.2734/1999 (Α΄ 161), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκτελούν καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος ιδίως κτιρίων και εγκαταστάσεων, δημοσίων  υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, οργανισμών κοινής ωφέλειας, διπλωματικών αντιπροσωπειών, κατοικιών κυβερνητικών αξιωματούχων και υπηρεσίες περιπολιών. Επίσης, δύναται να διατίθενται για τη στελέχωση ειδικών αστυνομικών Υπηρεσιών ή τη συγκρότηση ειδικών μονάδων και μεταβατικών αποσπασμάτων προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας και αναζήτησης διωκομένων ή εξαφανισθέντων προσώπων. Ακόμη δύναται να διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης αστυνομικών Υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών. Κατά την άσκηση των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων.
6. Το ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό του άρθρου 81 του ν.4172/2013, ασκεί τις αρμοδιότητες δημοτικής αστυνόμευσης οι οποίες ανατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου, καθώς και τις επιπλέον αρμοδιότητες οι οποίες βάσει ισχυουσών διατάξεων τους ανατίθενται.
Άρθρο 5 του Π.Δ. 178/2014 “Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης”
1. Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Κοινωνικής Συνεργασίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών και β. Τμήμα Δημοτικής Αστυνόμευσης.
2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Συνεργασίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι οι ακόλουθες: α. η επικοινωνία με πολίτες και κοινωνικούς ή άλλους φορείς και η ενημέρωσή τους επί ζητημάτων αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, β. η διευκόλυνση και κατεύθυνση των πολιτών αναφορικά με τη διεκπεραίωση διοικητικού χαρακτήρα ζητημάτων που άπτονται της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, γ. η καταγραφή τυχόν προτάσεων, παραπόνων, υποδείξεων ή επισημάνσεων πολιτών, Σωματείων, Ενώσεων ή άλλων φορέων αναφορικά με ζητήματα τοπικού ή γενικού χαρακτήρα αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας και η προώθηση τους στις αρμόδιες για το χειρισμό ή την αντιμετώπισή τους Υπηρεσίες, δ. ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την υλοποίηση ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.),την οικεία Επιτροπή Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), κρατικές Υπηρεσίες, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, Σωματεία και Ενώσεις και τις τυχόν συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου, ε. η συνεργασία, στο πλαίσιο βελτίωσης του επιπέδου ασφάλειας, προστασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών, με την τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, Σωματεία και Οργανώσεις πολιτών, πολίτες, κρατικές Υπηρεσίες και γενικά με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκδηλώνει την πρόθεση να συνεισφέρει για το σκοπό αυτό, στ. η επεξεργασία, η προώθηση αρμοδίως και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προτάσεων, οι οποίες υποβάλλονται στο πλαίσιο των συνεργασιών που αναπτύσσει και αφορούν σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, ζ. η εκδήλωση πρωτοβουλιών και δράσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου, το ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ., τις Ε.Π.Σ.Α., την τοπική αυτοδιοίκηση, επαγγελματικούς, επιστημονικούς και άλλους φορείς και πολίτες, στο πλαίσιο της προληπτικής αντιμετώπισης της παραβατικής συμπεριφοράς, σε τομείς όπως η οδική ασφάλεια, η διακίνηση, εμπορία και χρήση ναρκωτικών,η σχολική και εξωσχολική βία, η εμπορία ανθρώπων, η κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων, η βία στους αθλητικούς χώρους, η ένταξη σε εγκληματικές ομάδες και η ρατσιστική βία και ξενοφοβία και η. η κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της γενικότερης αντεγκληματικής πολιτικής, η παρακολούθηση της υλοποίησής του και η εισήγηση για τυχόν διορθωτικές ή βελτιωτικές παρεμβάσεις.
3. Το Τμήμα Κοινωνικής Συνεργασίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία του Σώματος, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοτικής Αστυνόμευσης είναι οι ακόλουθες: α. ο συντονισμός, η κατεύθυνση και η εποπτεία των Τμημάτων Δημοτικής Αστυνόμευσης και γενικά των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που ασκούν καθήκοντα δημοτικής αστυνόμευσης, στην εκπλήρωση της αποστολής τους, ως προς το συγκεκριμένο αντικείμενο, β. η καθοδήγηση του προσωπικού των Υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνόμευσης για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του, γ. η μελέτη και η ανάλυση στατιστικών στοιχείων για θέματα δημοτικής αστυνόμευσης, η συναγωγή σχετικών συμπερασμάτων και η μέριμνα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων αυτών, δ. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων δημοτικής αστυνόμευσης, ε. η παρακολούθηση της δραστηριότητας των αστυνομικών Υπηρεσιών σε θέματα δημοτικής αστυνόμευσης και ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την υλοποίηση των μέτρων αναβάθμισης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς τους, στ. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών που χειρίζονται θέματα δημοτικής αστυνόμευσης στην εφαρμογή της ισχύουσας για τα θέματα αυτά νομοθεσίας και ζ. ο συντονισμός και η καθοδήγηση των Αστυνομικών της Γειτονιάς στην εκπλήρωση της αποστολής τους.