Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Δαπάνες μετακίνησης εσωτερικού και αποζημίωση εκπαίδευσης αστυνομικών Ερμούπολη : 09-12-2015

Αριθ. Πρωτ. : 860/12/15


ΠΡΟΣ :  ΜΕΛΗ Ε.Α.Υ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Θ Ε Μ Α : "Δαπάνες μετακίνησης εσωτερικού και αποζημίωση εκπαίδευσης αστυνομικών"
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με τις διατάξεις της υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α-94), οι οποίες επισυνάπτονται, εισάγεται για τους μετακινούμενους με εντολή Φορέα Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών με νομική προσωπικότητα, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και των Φορέων της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο δαπανών.
Επίσης, για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπου θα καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα εν λόγω στελέχη. Το παραπάνω προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να εκδοθεί έως την 19-05-2016 και σε αρνητική περίπτωση, ήτοι μη έκδοσής του εντός της προαναφερθείσας αποκλειστικής προθεσμίας, να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του συνημμένου νόμου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως  αποστείλετε έως την 19-12-2015 στο mail μας: eaykykladon@gmail.com τις επισημάνσεις σας, αναφορικά με τις αδυναμίες και τις παθογένειες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί δαπανών μετακίνησης, συναρτήσει κυρίως των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής μας(νησιωτικότητα)