Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Οι ψηφισθείσες διατάξεις του πολυνομοσχεδίουΣυναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
  Ψηφίστηκε, χθες, κατά πλειοψηφία, από τη Βουλή των Ελλήνων το πολυνομοσχέδιο της Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων εκείνων, την απόσυρση των οποίων είχαμε ζητήσει, ως επιζήμιων για τον ασφαλιστικό μας φορέα.
  Μετά από έντονες πιέσεις προς τους αρμόδιους Υπουργούς, προς βουλευτές των συγκυβερνώντων κομμάτων, αλλά και με δια ζώσης παρέμβαση στον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό, καταφέραμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα όσον αφορά τα ασφαλιστικά μας ταμεία, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι το ποσό των 500 ευρώ από το πλεόνασμα θα χορηγηθεί σε ένα μεγαλύτερο του αρχικά προϋπολογισθέντος αριθμού δικαιούχων. Ειδικότερα, με βάση τα όσα διαδραματίστηκαν πριν και κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου και εν αναμονή της τελικής του μορφής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ
1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν.3205/2003 (Α' 297), όπως ισχύουν, και ευρίσκονταν σε ενέργεια κατά την 31-1-2014, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) με καταστάσεις που συντάσσουν σι εκκαθαριστές αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών.
2. Η ανωτέρω ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη, εφόσον οι συνολικές μεικτές τακτικές αποδοχές μηνός Ιανουαρίου 2014 των ανωτέρω στελεχών, δεν υπερέβαιναν τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Για αποδοχές πάνω από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ και μέχρι χίλια πεντακόσια σαράντα δύο (1.542) ευρώ, η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση μειώνεται κατά δώδεκα (12) ευρώ για κάθε ένα (1) επιπλέον ευρώ αποδοχών.
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, στις μηνιαίες τακτικές αποδοχές δεν συνυπολογίζονται οι κάτωθι παροχές:
α) Η οικογενειακή παροχή (άρθρο 17 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α)).
β) Η ειδική αποζημίωση (πενθήμερα) της αριθμ.2015007/1423/0022/14.2.1989 κ.υ.α. (ΦΕΚ 199 Β), που κυρώθηκε με το άρθρο 7 παρ.1 του ν.1858/1989 (ΦΕΚ 148 Α) και
της αριθμ.164721/4033/12.1.1982 κ.υ.α. (ΦΕΚ 58 Β'), που κυρώθηκε με το
άρθρο 55 παρ.Θ του ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α).
γ) Το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (νυχτερινά) (άρθρο 51 παρ.Α8 του ν. 3205/2003).
4. Η ανωτέρω χρηματική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Δυστυχώς, πρέπει να επισημανθεί ότι η πρότασή μας για δικαιότερη κατανομή του ποσού στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού, δεν έγινε αποδεκτή από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης.
  2) «Από 1.7.2014, καταργούνται:
1. Η απόδοση στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του ποσοστού 4% των εισπρακτέων από τρίτους ή φορείς μη επιχορηγούμενους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, εσόδων από την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 22, του ν. 3938/2011(Α.61). Το ανωτέρω ποσοστό αποτελεί, εφεξής, έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, του άρθρου 22, του ανωτέρω νόμου.
2. Η απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, των ποσών που προβλέπονται με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 20, του ν. 4058/2012(Α.63), όπως ισχύει. Τα ποσά αυτά αποτελούν εφεξής έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Η κράτηση 3% επί των διενεργηθέντων παντός είδους προμηθειών, κατασκευών, αγορών, επισκευών, που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 8, του Α.Ν. 884/1937(A.387), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 1169/1981(A.180)». κλπ.
  Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις μας, που έλαβαν χώρα και κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, υπήρξε τροποποίηση της αρχικής διάταξης που προέβλεπε και την κατάργηση του κατωτέρω κοινωνικού πόρου (καταδικαστικές αποφάσεις), ως εξής ώστε να ισχύει από 1.7.2014:
Β. Η παρ. 1 του άρθρου 20, του ν.4058/2012 (A' 63), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα, ποσοστό 5% επί των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, καθώς και επί των ποσών που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών.
β. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% το ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων, ιδίως υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα ανωτέρω υλικά παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς και ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία για την εκποίηση πολεμικού υλικού.»
Γ. Η διάταξη της ανωτέρω περίπτωσης Β΄ ισχύει από 1.7.2014.
  3) Η Βουλή, τέλος, είχε κληθεί, να ψηφίσει την ακόλουθη διάταξη, που άλλαζε άρδην τον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, αλλά και του εφάπαξ βοηθήματος, πέραν του ότι θα επανέφερε το ΤΕΑΠΑΣΑ στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας:
Δ. Από 1.1.2015 οι φορείς, τομείς και κλάδοι Επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Από την ίδια ημερομηνία οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους εν λόγω φορείς, τομείς και κλάδους».
  Επρόκειτο για μια ωμή παρέμβαση στον ασφαλιστικό μας φορέα, ο οποίος είχε καταστεί αυτόνομος και είχε υπαχθεί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να ρυθμίζει αυτόνομα τα του οίκου του, αλλά η Κυβέρνηση επικαλούμενη τις μνημονιακές δεσμεύσεις επιχείρησε να ακυρώσει ό,τι είχαμε επιτύχει μέχρι σήμερα για τη βιωσιμότητα του ΤΕΑΠΑΣΑ και τη διασφάλιση του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος και των επικουρικών συντάξεων. Οι Ομοσπονδίες μας μόλις πληροφορήθηκαν τις προθέσεις της Κυβέρνησης και ιδίως του Υπουργού Εργασίας κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ, σήμαναν συναγερμό και κατέστησαν σαφές σε όλα τα επίπεδα ότι τυχόν υπαναχώρηση θα σήμαινε εμπαιγμό των ενστόλων.
  Κατόπιν τούτου, ο Υπουργός Εργασίας από το βήμα της Βουλής δήλωσε ότι αφενός το Ταμείο παραμένει υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, αφετέρου δε με νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε, εξαιρείται το Ταμείο Πρόνοιας από τον νέο τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ βοηθημάτων που θα ισχύσει για όλα τα ταμεία από 1/1/2015, σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο του Υπουργείου Εργασίας. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να μην εφησυχάζουμε διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος νέων ρυθμίσεων εις βάρος του ασφαλιστικού μας φορέα και των προσδοκιών των συναδέλφων μας για ένα αξιοπρεπές εφάπαξ.
  Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα τελεί σε επαγρύπνηση, διεκδικώντας την αποκατάσταση των αδικιών δεδομένου ότι ο ασφαλιστικός μας φορέας έχει υποστεί καίριο πλήγμα εξαιτίας των γνωστών «κουρεμάτων» με το Ν. 4050/2010 (τα αποθεματικά του ΤΕΑΠΑΣΑ απομειώθηκαν κατά 360 εκατ. ευρώ και του ειδικού λογαριασμού αρωγής (Ίδρυμα εξοχών), που στηρίζεται αποκλειστικά στις εισφορές μας απομειώθηκαν κατά 70%, ήτοι υπέστησαν απώλεια 16.620.270 ευρώ).
  Τέλος, επειδή οφείλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι, επισημαίνουμε ότι πολλοί βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα και ιδιαίτερα οι βουλευτές που προέρχονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, στήριξαν με έμφαση τα δίκαια αιτήματά μας, αποδεικνύοντας ότι με τη σθεναρή τους στάση δύνανται να προστατέψουν τον ένστολο.
  Στην προσπάθειά μας αυτή προσβλέπουμε στην στήριξη όλων των βουλευτών, καθώς ο δρόμος θα είναι μακρύς.