Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Διευκρινίσεις για τις Ειδικές Εισφορές Αλληλεγγύης

Τις τελευταίες ημέρες η Ομοσπονδία μας έγινε αποδέκτης ερωτημάτων οικονομικής φύσεως και ειδικότερα της μη αναγραφής και των δυο υφιστάμενων Ειδικών Εισφορών Αλληλεγγύης στις βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2012 για φορολογική χρήση της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού ΑΕΑ.
  Κατόπιν αυτού, σας γνωρίζουμε ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία υφίστανται:

  α) Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ.2α του Ν3986/2011), η οποία παρακρατείται σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των μηνιαίων πληρωτέων τακτικών και λοιπών πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (βασικός μισθός, χρονοεπίδομα κ.λ.π).
  β) Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011. Η εν λόγω Εισφορά παρακρατείται έναντι (προκαταβολικά) στο συνολικό μηνιαίο εισόδημα των Αστυνομικών, μετά από αναγωγή αυτού σε ετήσιο καθαρό εισόδημα και ειδικότερα παρακρατείται σε ποσοστό 1% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 12.001€ έως 20.000€, 2% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 20.00€1 έως 50.000€, 3% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 50.001€ έως 100.000€ και 4% από 100.001€ και άνω. Το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου προσδιορίζεται αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης διευκρινίζεται ότι από το εν λόγω ακαθάριστο ποσό δεν αφαιρείται ο παρακρατούμενος φόρος μισθωτών υπηρεσιών.
  Επισημαίνεται ότι, το προηγούμενο οικονομικό έτος η ως άνω (α) Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας παρακρατήθηκε σε όλο το Αστυνομικό Προσωπικό, ανεξάρτητα από το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα ενός εκάστου, σε αντίθεση με την (β) Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που παρακρατήθηκε μόνο σε όσους το ετήσιο συνολικό καθαρό εισόδημα υπερέβαινε τις 12.000€, όπως εκτενώς αναγράφεται παραπάνω.
  Τέλος, προκύπτει σαφέστατα ότι, στις εν λόγω βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2012 για φορολογική χρήση της Δ/σης Διαχείρισης Χρηματικού ΑΕΑ. των συναδέλφων μας Δοκίμων Αστυφυλάκων αποτυπώθηκε ορθά μόνο η (α) Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας (η οποία συμπεριλαμβάνεται στις κρατήσεις) και ΟΧΙ η (β) Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 (η οποία αν υφίστατο θα αποτυπώνονταν στην σχετική ένδειξη της προαναφερόμενης βεβαίωσης αποδοχών 2012), καθότι τα εισοδήματα αυτών είναι πολύ λιγότερα από 12.000€.