Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Αναπροσαρμογή τιμής μεριδίου Β.Ο.Ε.Α.


Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι,
  Ως γνωστόν, η τιμή μεριδίου Β.Ο.Ε.Α. σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού κατά τα έτη 2010 έως 2012 είχε μειωθεί συνολικά σε ποσοστό 43,75%.

  Με το επισυναπτόμενο υπ' αριθ. 1407 από 10-06-2013 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄, σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η προσθήκη συμπληρωματικής διάταξης στο αρθ. 1 της υπ' αριθ. Φ 9511/120/875101/Σ 5291/17-08-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1357) προσδιορίζεται εκ νέου το ελάχιστο ύψος της τιμής μεριδίου Β.Ο.Ε.Α. στο επίπεδο που αυτή είχε διαμορφωθεί το έτος 2011 (δηλαδή μειωμένη κατά 25% και όχι στο 43,75% ως ίσχυε μέχρι σήμερα).