Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή την πρώην Γενική Τράπεζα – Ν.3869/2010

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
  Αναφορικά με τις δυνατότητες των συναδέλφων οι οποίοι έχουν λάβει δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή την πρώην Γενική Τράπεζα, και των οποίων η δόση του δανείου παρακρατείται απευθείας από το μισθό τους, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  1. Για την υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη για υπερχρεωμένα νοικοκυριά) απαιτείται, εκτός των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, η ύπαρξη έστω και μίας ληξιπρόθεσμης οφειλής. Η οφειλή αυτή μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε υποχρέωση προς τραπεζικό ίδρυμα (κάρτα, καταναλωτικό δάνειο κλπ) ή και ιδιώτη (π.χ. εταιρία κινητής τηλεφωνίας). Με την αίτηση για την υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 μπορεί να ζητηθεί να ρυθμιστεί το σύνολο των οφειλών έστω και αν κάποιες εξυπηρετούνται κανονικά (επομένως και προς το Τ.Π.Δ. (κατά την κρατούσα νομολογία), Τ.Τ. ή Γ.Τ.). Το δικαστήριο (Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας) μπορεί, με την κατάθεση της αίτησης, να διατάξει με προσωρινή διαταγή την άρση της παρακράτησης από τη μισθοδοσία.
  2. Ανεξάρτητα από την ανωτέρω διαδικασία, το Τ.Π.Δ. προσφέρει σειρά ρυθμίσεων, όπως α) επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής, β) μερική καταβολή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, γ) αναστολή εξυπηρέτησης δανείων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ή και δ) ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ρύθμιση γίνεται κατόπιν αίτησης προς το Τ.Π.Δ. η οποία πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 15-05-2013. Αφορά σε δάνεια τα οποία έχουν συνομολογηθεί μέχρι 13-12-2011. Εξάλλου, στην περίπτωση που το δάνειο έχει τιτλοποιηθεί, η δυνατότητα ρύθμισής του εξετάζεται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. του Τ.Π.Δ.
  3. Τέλος, βάσει του Ν. 3867/2010 και της 2/19843/0094/7-3-2012 Υπουργικής Απόφασης, μειώθηκε στα 3/10 το ποσοστό εκχώρησης των εκάστοτε τακτικών μηνιαίων απολαβών για την εξυπηρέτηση των δανείων που έχουν χορηγηθεί από το Τ. Π. & Δανείων. Οι δανειολήπτες μπορούν να γνωρίσουν, με υπεύθυνη δήλωση, στην Υπηρεσία τους (εκκαθαριστή μισθοδοσίας ή συντάξιμων αποδοχών), ότι συναινούν να παρακρατείται ποσοστό μεγαλύτερο των 3/10 των μηνιαίων απολαβών τους για την εξυπηρέτηση των δανείων τους ή ότι δεν συναινούν στην παρακράτηση ποσοστού μεγαλυτέρου των 3/10 των μηνιαίων αποδοχών τους, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να καταβάλουν εξ ιδίων τη διαφορά των δόσεων ανά εξάμηνο (έως 30 ή 31 Δεκεμβρίου), στην/στις Τράπεζα/ες και στο λογ/σμό ΙΒΑΝ που θα τους γνωστοποιηθεί εγγράφως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εάν δεν καταβληθεί η διαφορά, η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη, το οποίο συνεπάγεται τη δυνατότητα ρύθμισής της ή την υπαγωγή στο Ν.3869/2010, ακόμη και αν δεν υπάρχουν οφειλές προς άλλες τράπεζες.
  Επισημαίνεται ότι κάθε περίπτωση οφειλέτη είναι ξεχωριστή, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γι' αυτό απαιτείται προσεκτικός χειρισμός από μέρους του, ώστε να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για τον ίδιο και την οικογένειά του.