Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσφατη Ενημέρωση-Κωδικοποίηση Νομοθεσίας με τις τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 PoliceNET.gr


Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι κωδικοποιήθηκαν πρόσφατα, με τις τροποποιήσεις του Ν.4093/2012, και διατίθενται για κατέβασμα τα  αρχεία νομοθεσίας,  που προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη του PoliceNET of Greece.


Δείτε στη συνέχεια τα αρχεία που ενημερώθηκαν και κατεβάστε τα για την ενημέρωσή σας:
Ν.4093/2012 - (ΦΕΚ Α-222/12.11.2012)
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α-120/21.7.2010)
Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.

Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Π.Δ.169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210/31-8-2007)
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 – Α/ 07.10.1992)
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

N. 3847/2010 (ΦΕΚ Α΄- 67/11-5-2010)
Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου.

Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α-226/27.10.2011)
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α-40/15.03.2010)
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης

Ν.4075/2012 - (ΦΕΚ Α-89/11.04.2012)
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007)
ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

Ν.3205/2003 (ΦΕΚ:Α 297/01.01.2004)
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.

Υ.Α. 8002/32/122-α /2007  (ΦΕΚ Β΄-1803/7-9-2007)
Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ν. 3986/2011 ΦΕΚ Α-152/ 01.07.2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.

Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ Α΄-194/22.11.2010)
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες

Ν.4051/2012 - (ΦΕΚ Α-40/29.2.2012)
Ρυθμίζεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.

Ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α-180/22.08.2011)
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α-66/31-3-2011)
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

Ν.2206/1994 (ΦΕΚ-Α 62/18-20.4.1999)
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις

Ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α-54/14.3.2012)
Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Ν.2160/1993  (ΦΕΚ Α΄ 118/19-19 Ιουλ.1993)
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

Ν.4070/2012 – (ΦΕΚ A-82/10.4.2012)
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262/A'/23.12.2008)
Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.

Ν.4052/2012 - (ΦΕΚ  Α-41/01.03.2012)
Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

Π.Δ.283/1985 (ΦΕΚ Α-106/23-31.05.1985)
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (Άρθρα 1-132)

 Δημοσιευμένο στο : PoliceNET.gr